Tìm người thân

MS10547: Nguyễn Sung tìm anh Nguyễn Quý

Họ và tên: Nguyễn Quý

Tên cha: Nguyễn Quả

Tên mẹ: Lê Thị Xuân

Năm thất lạc: Tháng 3/1945

Ông Nguyễn Sung

Ông Nguyễn Sung

Ông Nguyễn Sung cùng gia đình rất mong biết tin anh là ông Nguyễn Quý, sinh năm 1920, tại Vĩnh Linh, Quảng Trị. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Quả và Lê Thị Xuân.

Ông Quý là con thứ hai trong gia đình có 6 anh em là Phú, Quý, Sung, Hành, Hội và Hạ. Năm 1945, hai anh em ông Quý và Sung vào Phước Hòa (nay là Bình Dương) làm cao su. Tháng 3/1945, Nhật đảo chánh Pháp, anh em ông Quý thất lạc từ ngày đó rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *