Truyền hình

NCHCCCL số 10

Ngày phát sóng: 09/06/2008