Truyền hình

NCHCCCL số 73: “ĐÀ LẠT KHÔNG CHIA LY”

Ngày phát sóng: 04/05/2014