Truyền hình

NCHCCCL số 06

Ngày phát sóng: 05/03/2008