Truyền hình

NCHCCCL số 01

Ngày phát sóng: 12/01/2007