Truyền hình

NCHCCCL số 60: ĐOÀN VIÊN SAU 67 NĂM

Ngày phát sóng: 11/06/2012