Truyền hình

NCHCCCL 143: Vẫn đoàn viên giữa đại dịch

Ngày phát sóng: 2/8/2021